Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FILHARMONII OPOLSKIEJ

§ 1

DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SPRZEDAWCA – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole, NIP: 754-033-67-47, REGON: 000279692, zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Opolskie, pod numerem RIK 1/2000.

SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: sklep.filharmonia.opole.pl, umożliwiający dokonywanie zakupu Produktów.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

KLIENT – każdy podmiot dokonujący czynności prawnych za pośrednictwem Sklepu.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną; (Dz.U.2020.344 j.t.).

USŁUGODAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną; (Dz.U.2020.344 j.t.).

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem profil Klienta, w którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Filharmonii Opolskiej umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Filharmonii Opolskiej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Sklepie Filharmonii Opolskiej umożliwiający wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Filharmonii Opolskiej znajdującego się pod adresem sklep.filharmonia.opole.pl oraz zasady składania zamówień, sprzedaży oferowanych produktów i tryb postępowania w przypadku reklamacji i zwrotów.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 3. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji i zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawami majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep.filharmonia.opole.pl (z zastrzeżeniem § 2 pkt 5 lit. c) są własnością Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole, NIP: 754-033-67-47, REGON: 000279692. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep.filharmonia.opole.pl, bez zgody Sprzedawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.filharmonia.opole.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.filharmonia.opole.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.filharmonia.opole.pl użyte są w celach informacyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823),
  4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient:
  – komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  – dostęp do poczty elektronicznej,
  – przeglądarka internetowa,
  – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą występować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

WARUNKI FORMALNE

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, prowadzenie Konta w Sklepie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klienta w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Konsumenta.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 7. Klientem może być:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat – na warunkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Zabrania się upubliczniania materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe.

§ 5

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sprzedaż w sklepie internetowym Filharmonii Opolskiej prowadzi Kasa Filharmonii Opolskiej w godzinach jej otwarcia.
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.sklep.filharmonia.opole.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@filharmonia.opole.pl.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest:
  1. podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,
  2. zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Produkt sprzedawany jest według cen obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia oraz realizacji tylko części zamówienia w przypadku wyczerpania nakładu lub chwilowego wyczerpania się zapasu publikacji importowanych.
 8. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 9. Wysyłki Zamówień realizowane są od środy do piątku w godzinach 12:00 – 19:00.
 10. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości.
 13. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.

§ 6

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.
 7. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest zaznaczenie odpowiedniej rubryki przy składaniu zamówienia na stronie Sklepu oraz wprowadzenie wymaganych danych.

§ 7

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 4. Czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu: zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności albo przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty w kasie Filharmonii Opolskiej lub wskazaniu opcji „za pobraniem”.
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
 6. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 7. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich.
 8. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście pod adresem: ul. Krakowska 24, Opole w godzinach otwarcia Kasy Filharmonii Opolskiej.
 9. W przypadku nie dokonania odbioru Produktu opłaconego w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, uznaje się, że Klient zamówiony i zakupiony Produkt porzucił, w rozumieniu art. 180 kc.

§ 8

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności,
  3. płatność przy odbiorze w Kasie Filharmonii Opolskiej,
  4. płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek Banku Millennium SA o numerze: 34 1160 2202 0000 0006 0973 7536, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole, NIP: 754-033-67-47, REGON: 000279692. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 3. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 1 lit. a Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 4. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 1 lit. b Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. W przypadku płatności w kasie Filharmonii Opolskiej, Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od Sprzedającego pod adresem: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, Opole w godzinach pracy kasy Filharmonii Opolskiej, w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy. Po upłynięciu tego terminu Produkt wraca do sprzedaży.
 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1 lit. a oraz 1 lit. b niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 7. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.

§ 9

REKLAMACJA PRODUKTU Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny.
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@filharmonia.opole.pl lub pisemnie na adres: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole.
 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numer zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na koszt Sprzedawcy na adres: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana w formie pisemnej listownie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 7. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta z wszelkimi roszczeniami należy zwracać się bezpośrednio do producenta. Uprawnienia Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

§ 10

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Konsument zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep wypełnionego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument, wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 11. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do umów zawartych przez Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@filharmonia.opole.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może ulec wypowiedzeniu jeżeli jej charakter jest ciągły i bezterminowy (prowadzenie Konta).
 6. Usługobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@filharmonia.opole.pl
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 8. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 9. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU PROWADZONEGO
PRZEZ FILHARMONIĘ OPOLSKĄ IM. J. ELSNERA W OPOLU

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Filharmonia Opolska z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24. Kupujący ma prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: iod@filharmonia.opole.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem: „inspektor ochrony danych”.
 2. Dane osobowe kupujących przetwarzamy na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b w celu utworzenia konta użytkownika, co jest niezbędne do świadczenia usług w sklepie internetowym,
  2. art. 6 ust.1 lit. a RODO, jeśli kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (w celu np. przesyłania informacji drogą elektroniczną, tzw. Newsletter),
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi zakupu – w celu jej realizacji.. Istnieje również możliwość oddzwonienia lub odpisania, jeśli Kupujący w związku z realizacją usługi udostępni nam swój numer telefonu, e-mail,
  4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego,
  5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionych celach, np. przechowania przez określony czas w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego zakupów, a także obrony przed ew. roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych, podwykonawcy – wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności hostingowych, serwisowych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, prawnych.
 4. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu.
 5. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych.
 6. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakupu, w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej.
 7. Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych,
  2. prawo do sprostowania lub usunięcia,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
 8. Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu.
 10. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO.