Deklaracja dostępności

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Sklep Filharmonia Opolska.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Rosińska, m.rosinska@filharmonia.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774423270. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-29.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-075 Opole, ul. Krakowska 24
Tel.: +48 77 44 23 270
Faks: +48 77 44 23 284
E-mail: filharmonia@filharmonia.opole.pl
Strona internetowa: https://filharmonia.opole.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Większość budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu spełnia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 3. Wejście dla publiczności pozbawione jest barier architektonicznych i odbywa się głównymi drzwiami od ulicy Krakowskiej. Przy wejściu, na poziomie przyziemia znajduje się kasa biletowa, szatnia oraz przystosowana toaleta. Dostęp na poziom parteru, gdzie znajduje się hol, sala koncertowa oraz klub muzyczny odbywa się za pomocą przyschodowego podnośnika. Obsługa techniczna Filharmonii służy pomocą podczas korzystania z urządzenia. W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenie informacji pracownikom Filharmonii Opolskiej lub pod numerem telefonu 77 44 23 281.
 4. Do pozostałych poziomów aktywnych w trakcie wydarzeń artystycznych obsługa techniczna, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania pracownikom Filharmonii Opolskiej lub pod numerem telefonu: 77 44 23 286, zapewnia alternatywny dostęp.
 5. Wejście do restauracji odbywa się przez drzwi szklane od strony ulicy Mozarta. W restauracji również znajduje się dostosowana toaleta.
 6. Do części administracyjno-biurowej, usytuowanej na III piętrze budynku, można dostać się przez wejście służbowe od strony ulicy Żwirki i Wigury a następnie dostosowaną windę.
 7. Miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w sali koncertowej przed pierwszym rzędem foteli.
 8. Osoby korzystające z psa asystującego mają zapewniony dostęp do budynku po wcześniejszym okazaniu certyfikatu.
 9. Osoby niepełnosprawne, które wymagają opiekuna, za okazaniem odpowiedniego dokumentu mają wstęp wolny na koncerty abonamentowe oraz koncerty kameralne, których organizatorem jest Filharmonia Opolska. Ich opiekunowie uprawnieni są do zakupu biletu ulgowego jeżeli przy danym koncercie istnieje taka możliwość.
 10. W pobliżu Filharmonii (przy ul. Żwirki i Wigury) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ich administratorem jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
 11. Przy każdym wejściu, w godzinach wyznaczonych przez harmonogramy imprez lub godziny pracy, znajdują się osoby mogące udzielić informacji na temat dostępności do wyznaczonych harmonogramem pomieszczeń lub bieżącej działalności.
 12. Kasa biletowa Filharmonii Opolskiej jest wyposażona w system obsługi osób słabosłyszących.
 13. Kasa biletowa jest czynna od wtorku do piątku w godzinach: 12:00 – 19:00, w poniedziałki kasa nieczynna, w dni wolne od pracy: na godzinę przed koncertem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.